Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti SOKOMAX s.r.o.

IČ: 253 72 335, se sídlem: Pňovice 251, PSČ: 783 12 (dále jen jako „sídlo“), zapsané u rejstříkové ho soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 15814

Obsah

 1. Rozsah a platnost
 2. Předmět plnění
 3. Cena a platební podmínky
 4. Předání Díla
 5. Stavební připravenost
 6. Přechod nebezpečí a vlastnického práva
 7. Záruční lhůta, reklamace, nároky z vad
 8. Sankce
 9. Odstoupení od smlouvy
 10. Vyšší moc
 11. Ostatní ujednání

1. Rozsah a platnost

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) se vztahují na smluvní vztahy vznikající mezi společností S O K O M A X s.r.o. (dále jen jako „Zhotovitel“) a třetími subjekty (dále jen „Objednatel“) při výkonu podnikatelské činnosti Zhotovitele, a to na základě smlouvy o dílo, v níž došlo k odkazu na tyto VOP (dále jen jako „Smlouva“).

1.2 Nebude-li v jednotlivých bodech uzavřené Smlouvy stanoveno jinak, platí pro sjednané obchodní případy mezi Zhotovitelem a Objednatelem níže uvedené obchodní podmínky. Podpisem Smlouvy odkazující na VOP je Zhotovitel i Objednatel považují za nedílnou součást podepisované Smlouvy a souhlasí s nimi.

2. Předmět plnění

2.1 Předmět plnění (dále jen jako „Dílo“) je specifikován ve Smlouvě uzavřené mezi Zhotovitelem a Objednatelem, příp. v závazné objednávce Objednatele potvrzené Zhotovitelem. Zhotovitel se zavazuje při zhotovení a montáži Díla využívat všech dostupných znalostí k tomu, aby zhotovené Dílo plnilo sjednanou funkci v plném rozsahu. Při provádění Díla postupuje Zhotovitel samostatně a není po odborné stránce při způsobu provádění Díla vázán pokyny Objednatele; vychází jen z výrobních či technologických postupů a konstrukčních řešení, která jsou u něj obvyklá v době provádění Díla pro Objednatele.

2.2 Zhotovitel Díla může pověřit jeho provedením jinou osobu, jestliže ze Smlouvy nebo z povahy Díla nevyplývá něco jiného. Při provádění Díla jinou osobou má zhotovitel stejnou odpovědnost, jako by Dílo prováděl sám.

2.3 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo na svůj náklad a na své nebezpečí v době sjednané ve Smlouvě, jinak v době přiměřené s přihlédnutím k povaze Díla. Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit, zhotovené Dílo v souladu se Smlouvou převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.

2.4 Věci, které má Objednatel podle Smlouvy opatřit k provedení Díla, je povinen předat Zhotoviteli v době určené ve Smlouvě, jinak bez zbytečného odkladu po uzavření Smlouvy. Neopatří-li Objednatel věci včas, může mu Zhotovitel poskytnout přiměřenou lhůtu a po jejím marném uplynutí může Zhotovitel sám po předchozím upozornění opatřit věci na účet Objednatele. Objednatel je povinen uhradit jejich cenu a účelné náklady spojené s jejich obstaráním bez zbytečného odkladu poté, kdy jej o to Zhotovitel požádá.

2.5 Zhotovitel neodpovídá za škody vzniklé z chybně sdělených údajů popř. z jiných Objednatelem nesdělených údajů, které jsou pro řádné zhotovení Díla nezbytné.

2.6 Je-li Dílo zhotovováno na základě projektové dokumentace dodané ze strany Objednatele, nenese Zhotovitel odpovědnost za případnou odchylku Díla zhotoveného na základě této projektové dokumentace od skutečných potřeb Objednatele.

2.7 Zhotovitel je vzhledem ke své odborné způsobilosti povinen upozornit Objednatele na nevhodné a neúplné informace týkající se předmětu Díla specifikovaného v dokumentech, které mu byly Objednatelem předány za účelem zhotovení Díla, jestliže mohl Zhotovitel tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče, a to ve lhůtě bez zbytečného odkladu od uzavření Smlouvy.

3. Cena a platební podmínky

3.1 Cena Díla je určena dohodou stran ve Smlouvě a jako taková bude navýšena o příslušnou DPH. Ve sjednané ceně Díla je zahrnuta doprava i případná smluvně sjednaná montáž, nedohodnou-li se strany jinak.

3.2 Zhotovitel má právo požadovat po Objednateli složení zálohy sjednané Smlouvou.

3.3 Záloha je splatná do 10 dnů po podpisu Smlouvy na účet Zhotovitele; na zbylou částku bude vystavena konečná faktura po předání a převzetí Díla. V případě nedodržení sjednaných platebních podmínek si Zhotovitel vyhrazuje právo nepředání, případně odebrání části zhotoveného Díla v rozsahu neuhrazené platby.

3.4 Splatnost faktur vystavených za zhotovované Dílo je 60dnů ode dne jejich vystavení, nesjednají-li si strany jinak.

3.5 Úhrady za provedené plnění včetně zálohových plateb provede objednatel na účet Zhotovitele nebo v hotovosti. Úhrada je považována za provedenou připsáním příslušné částky na bankovní účet zhotovitele.

3.6 Jakékoliv změny oproti původnímu zadání Díla a náklady vzniklé z důvodu nepřipravenosti stavby Objednatele budou Zhotovitelem Objednateli dodatečně doúčtovány.

3.7 V případě změny sazby DPH má Zhotovitel právo změnit celkovou cenu v souladu se zákonnou úpravou.

4. Předání Díla

4.1 Zhotovitel je povinen předat Objednateli Dílo zhotovené v rozsahu a kvalitě dohodnuté ve Smlouvě, a to v místě dohodnutém Smlouvou, jinak v sídle Zhotovitele, to však pouze v případě, že Objednatel nemá vůči Zhotoviteli žádné neuhrazené závazky po splatnosti, a to i z jiných smluvních vztahů.

4.2 Objednatel se zavazuje umožnit Zhotoviteli řádné splnění závazku dle Smlouvy, resp. osobně popř. prostřednictvím zmocněné osoby převzít Dílo, a to po předchozí výzvě Zhotovitele uskutečněné nejméně 2 dny předem.

4.3 Je-li ve Smlouvě jako místo předání Díla určeno odběrné místo u Objednatele a z důvodů na straně Objednatele nedojde ve sjednaném termínu k převzetí Díla, stává se nadále místem předání Díla sídlo Zhotovitele. Zhotovitel je v takovém případě oprávněn fakturovat náklady na dopravu do místa uskladnění, pokud je hradil, a dále náklady na skladování ve výši 0,5 % z hodnoty skladovaného Díla denně ode dne, kdy mělo dojít k převzetí Díla, do dne, kdy k takovému převzetí Objednatelem skutečně dojde.

4.4 Dílo se předává na základě předávacího protokolu. Plnění předává Zhotovitel nebo jím pověřená osoba. Veškeré případně zjištěné nedostatky a připomínky obou smluvních stran musí být uvedeny do předávacího protokolu spolu se způsobem a termínem jejich odstranění. Dílo se považuje za předané podpisem předávacího protokolu Objednatelem. Stejně tak se Dílo považuje za předané. V případě, kdy se Objednatel v dohodnutém termínu a čase k převzetí Díla nedostaví, případně pokud Dílo odmítá převzít z důvodu jeho nepodstatných vad. Za nepodstatné vady jsou pro účely Smlouvy a těchto VOP považovány takové vady, které nemají vliv na funkci výrobku.

5. Stavební připravenost

5.1 Je-li součástí Smlouvy i montáž Díla realizovaná Zhotovitelem, zajistí Objednatel pro zabezpečení splnění závazku Zhotovitele stavební připravenost pro zahájení prací v termínu sjednaném ve Smlouvě, jinak bez zbytečného odkladu po uzavření Smlouvy. Současně s předáním staveniště Objednatel zajistí a předá Zhotoviteli k bezplatnému užívání připojení na elektrické napětí 3 x 400V pro montážní nářadí.

5.2 Montážní pracoviště musí být Objednatelem předáno ve stavu, který umožňuje Zhotoviteli provádět montážní práce bez ohrožení pracovníků, a tedy v souladu s předpisy BOZ, a to nejpozději ke dni, v němž má být započato s montáží. Objednatel je povinen seznámit pracovníky Zhotovitele s možnými místy a zdroji ohrožení. Seznámení pracovníků Zhotovitele se zásadami BOZ vyplývajícími z prováděné činnosti Zhotovitele zajistí Zhotovitel.

5.3 Objednatel zajistí na své náklady případné zvláštní užívání komunikací a veřejných ploch spojených s realizací Díla (např. zábor veřejného prostranství, je-li pro realizaci Díla nutný), a to po dobu realizace Díla a zajištění vydání příslušného souhlasu.

5.4 Při nedodržení termínu komplexní stavební připravenosti si Zhotovitel vyhrazuje právo stanovit nový termín realizace na základě vlastního plánu montáže. Zhotovitel se tímto nedostává do prodlení s realizací Díla a zároveň navrhuje nový termín realizace. Zhotovitel je oprávněn požadovat po objednateli úhradu nákladů spojených s nezajištěním stavební připravenosti.

5.5 V případě nepřipravenosti stavby pro montáž ve stanoveném termínu budou předány výrobky k uskladnění Objednateli na základě předávacího protokolu. Zhotovitel v této době neodpovídá za uskladnění.

6. Přechod nebezpečí a vlastnického práva

6.1 Jestliže Zhotovitel provádí montáž Díla na pozemku Objednatele nebo na pozemku, který Objednatel k takovému účelu opatřil, nese Objednatel nebezpečí škody na zhotovovaném Díle, jestliže smlouva nestanoví jinak.

6.2 Vlastnické právo k zhotovenému Dílu přechází na Objednatele až okamžikem úplné úhrady ceny Díla, které bylo Zhotovitelem řádně předáno. V případě prodlení Objednatele s úhradou ceny Díla má Zhotovitel právo omezit či zakázat Objednateli dispozici se zhotoveným a řádně předaným Dílem a Objednatel se zavazuje takový zásah Zhotovitele strpět. Zhotovitel je též oprávněn zhotovené Dílo na náklady Objednatele přepravit zpět do skladu Zhotovitele.

7. Záruční lhůta, reklamace, nároky z vad

7.1 Není-li sjednáno jinak, musí být vady Díla reklamovány bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, nejpozději však dokonce záruční doby, jež je dohodou smluvních stran sjednaná v délce 24 měsíců ode dne převzetí Díla. Reklamace může být Objednatelem uplatňovaná v záruční lhůtě podle předchozí věty jen v případě úplného uhrazení ceny Díla Objednatelem.

7.2 Záruka se nevztahuje na případy následného poškození Díla způsobeného neodborně provedenou montáží Objednatelem či třetí osobou a na případy způsobené neodvratitelnými událostmi (vyšší mocí).

8. Sankce

8.1 V případě, že Zhotovitel nepředá zhotovené Dílo Objednateli ve Smluveném termínu, má Objednatel právo požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z hodnoty nerealizované části Díla za každý i započatý den prodlení. Zhotovitel není povinen smluvní pokutu zaplatit, pokud nedokončení Díla ve smluvené době nezavinil.

8.2 V případě prodlení Objednatele s úhradou Zhotovitelem vystavovaných faktur je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

9. Odstoupení od smlouvy

9.1 Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy či její části v případě podstatného porušení povinnosti Zhotovitele vyplývající ze Smlouvy. Za podstatné porušení povinnosti Zhotovitele se považuje zejména jeho prodlení s dokončením a předáním Díla o více než 30 pracovních dní po sjednaném termínu, aniž by tato skutečnost nastala v důsledku prodlení Objednatele či vyšší moci, a Zhotovitel nedodá Objednateli plnění ani v přiměřené lhůtě k tomu mu poskytnuté Objednatelem.

9.2 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v následujících případech:

 • Objednatel je v prodlení s úhradou svých závazků vůči Zhotoviteli,
 • je zahájeno insolvenční řízení vůči Objednateli,
 • je zahájeno exekuční řízení vůči Objednateli,
 • Objednatel je v prodlení s převzetím plnění od Zhotovitele po dobu delší než 15 dnů.

9.3 Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno písemně a doručeno druhé smluvní straně, přičemž účinky odstoupení nastávají 5 dnů po dni jeho doručení druhé smluvní straně. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká povinnosti Objednatele nahradit Zhotoviteli vzniklou škodu i smluvní pokutu dle čl. 9. VOP.

9.4 Po ukončení smlouvy jsou smluvní strany povinny provést vypořádání svých závazků ve lhůtě 30 dnů od odstoupení od smlouvy.

10. Vyšší moc

10.1 Je-li prodlení s plněním Zhotovitele či Objednatele způsobeno vlivy vylučujícími odpovědnost (typicky přírodní kalamitou jakou jsou záplavy, požáry, zemětřesení, sesuvy půdy apod., popřípadě politickou událostí jako je stávka, převrat, teroristický útok, válka apod.), a je-li toto prodlení zcela způsobeno vlivy vylučujícími odpovědnost (dále jen Vyšší moc), není strana, která smlouvu pro Vyšší moc porušila po dobu trvání Vyšší moci v prodlení s plněním svého závazku.

10.2 V případě zásahu Vyšší moci je strana, která se z tohoto důvodu ocitne v prodlení, povinna informovat druhou stranu o existenci zásahu Vyšší moci, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů od okamžiku, kdy se o existenci tohoto zásahu dozví. Nesplní-li tuto povinnost, pohlíží se na ni, jako by nebyla zásahem Vyšší moci stižena.

10.3 Bude-li existence zásahu Vyšší moci oznámena způsobem dle předcházejícího odstavce, prodlužuje se postižené straně lhůta pro plnění o dobu, po kterou trval zásah Vyšší moci.

10.4 Nepomine-li zásah Vyšší moc po dobu delší než 30 dnů, může kterákoli ze stran bez sankcí od smlouvy odstoupit.

11. Ostatní ujednání

11.1 V zájmu zlepšení kvality služeb poskytovaných společností S O K O M A X s.r.o., v návaznosti na vývoj právního prostředí a s ohledem na obchodní politiku společnosti S O K O M A X s.r.o., je společnost S O K O M A X s.r.o. oprávněna provést změny nebo úpravy těchto VOP. Společnost S O K O M A X s.r.o. na tuto změnu upozorní smluvní partnery v rámci webové prezentace ww.sokomax.cz vždy v časovém předstihu. Společnost S O K O M A X s.r.o. je povinna vždy na webové adrese www.sokomax.cz oznámit datum nabytí účinnosti změněných nebo upravených VOP. Pokud smluvní partner nejpozději do 10 dnů přede dnem účinnosti změny nebo úpravy VOP písemně nesdělí společnosti S O K O M A X s.r.o., svůj nesouhlas se zněním změněných nebo upravených VOP, považuje se taková změna za druhou smluvní stranou odsouhlasenou a je vůči druhé smluvní straně účinná dnem účinnosti změny VOP.

11.2 V případě, že kterékoli ustanovení těchto VOP nebo kterékoli ustanovení Smluv, jejichž součástí tyto VOP jsou, bude shledáno neplatným nebo nevymahatelným, neovlivní to platnost nebo vymahatelnost zbývajících ustanovení VOP ve Smlouvách, jejichž součástí tyto VOP jsou.

11.3 Není-li v konkrétní Smlouvě stanoveno jinak, považuje se v případě nedoručení písemnosti či odmítnutí přijetí písemnosti písemnost za doručenou 3. dnem od odeslání, a to při doručování prostřednictvím držitele poštovní licence, kurýra i osobně. Při doručování elektronickou poštou se písemnost považuje za doručenou jejím odesláním na e-mailovou adresu. Elektronickou poštou je oprávněna doručovat pouze společnost S O K O M A X s.r.o. Písemnosti se zasílají na adresy uvedené v konkrétních smlouvách, případně na jiné adresy sdělené druhé smluvní straně.

11.4 Strany se dle z. č. 216/1994 Sb. dohodly, že veškeré jejich spory vzniklé ze smluv, které se řídí těmito VOP, či v souvislosti s nimi budou rozhodovány v rozhodčím řízení ("RŘ") před jediným rozhodcem ad hoc. Výslovně pověřují předsedu představenstva Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s., IČ: 27166147 ("Unie"), aby vybral pro RŘ rozhodce, a opravňují ho, aby k výběru rozhodce zmocnil další osobu. K rukám předsedy představenstva Unie se na adresu Cejl 91, 602 00 Brno podává žaloba a tato adresa je i doručovací adresou rozhodce a místem, kde bude RŘ probíhat. Strany tímto výslovně pověřují rozhodce, aby určil cenu RŘ, a dohodly se, že RŘ bude provedeno za cenu, která je případným vybraným rozhodcem zveřejněna na www.urmr.cz ke dni podání žaloby. U sporů s mezinárodním prvkem se cena RŘ zvyšuje o polovinu. Takto je zpoplatněn i nárok uplatněný jako vzájemný návrh nebo námitka započtení v celé jejich výši. Zastavením řízení nezaniká nárok rozhodce na úhradu ceny RŘ, zaplacená cena RŘ se nevrací. Strany pověřují rozhodce, aby RŘ vedl v češtině, písemně bez ústního jednání, rozhodl dle zásad spravedlnosti, rozhodnutí vydal bez odůvodnění, a souhlasí, že může pověřit k administrativní a ekonomické činnosti v rámci RŘ třetí osoby, a v tomto rozsahu ho zprošťují mlčenlivosti. Strany dohodly, že o případném vyloučení rozhodce rozhodne předseda dozorčí rady Unie, cena RŘ je nákladem řízení, může jim být doručováno na adresy uvedené v dokumentu obsahujícím rozhodčí smlouvu a že v RŘ se přiměřeně použijí ustanovení OSŘ o postupu při doručování; uložení u soudu nahrazuje uložení u rozhodce a vyvěšení na úřední desce soudu nahrazuje zveřejnění na www.urmr.cz.

11.5 Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dnem 10.6.2011.

 

Naše Všeobecné obchodní podmínky si můžete stáhnout zde.